Tłumaczenia internetowe Tłumaczenia internetowe
WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ O TŁUMACZENIACH INTERNETOWYCH


dodaj ogłoszenie
Tłumaczeniowe pogotowie awaryjne
Amar parkiety

Ankieta
Czy IQ.Link spełnił Twoje oczekiwania?
 


Wejście do Unii Europejskiej sprawiło, że coraz więcej osób potrzebuje tłumaczy przysięgłych. Tylko oni bowiem mogą przełożyć na język obcy dane zawarte w dokumentach poświadczających m.in. zdobyte kwalifikacje czy doświadczenie zawodowe albo stan cywilny.

Tłumacz przysięgły, jest osobą zaufania publicznego. To tłumacz najwyższej rangi, podlegający rygorom prawnym i posiadający licencję.

Niektórzy tłumacze przysięgli wyspecjalizowali się w tłumaczeniach internetowych (tych znajdziecie na naszej liście). IQ Tłumaczenie internetowe uwalnia nas od konieczności osobistego udania się do Biura Tłumaczeń. Dokument do przetłumaczenia można przesłać i otrzymać z powrotem przesyłką pocztową lub kurierską. Dzięki internetowi możemy znaleźć tańszego tłumacza ale stracimy na szybkości tłumaczenia.

Tłumaczenia uwierzytelnione: Do tłumacza przysięgłego udajemy się gdy potrzebujemy przetłumaczyć dokument, który ma służyć jako załącznik w Bardzo Ważnym Urzędzie.
Tłumacza przysięgłego najlepiej znaleźć lokalnie. Radzimy posłużyć się listą Ministerstwa Sprawiedliwości,

Dokumentami najczęściej tłumaczonymi przez tłumacza przysięgłego są:

 • tłumaczenia dokumentów potrzebnych do wyjazdu za granicę w celach zarobkowych - aktów urodzenia, świadectw pracy, zaświadczeń o niekaralności, paszportów, kart pobytu, pozwoleń na pracę itp.
 • tłumaczenia przysięgłe dowodów osobistych, aktów zgonu, aktów małżeństwa, aktów rozwodowych, testamentów, postanowień sądów, itp.
 • tłumaczenia aktów notarialnych, pełnomocnictw, upoważnień,
 • tłumaczenia orzeczeń sądów oraz odwołań od tych orzeczeń,
 • tłumaczenia decyzji urzędów administracji publicznej, formularzy dokumentów urzędów skarbowych i ZUS Np. wpisów do ewidencji, KRS, formularzy PIT i zaświadczeń urzędowych,
 • tłumaczenia zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu, zaświadczeń o ubezpieczeniu, świadectw pracy i umów o pracę,
 • tłumaczenia przysięgłe świadectw szkolnych, dyplomów, indeksów, zaświadczeń ukończenia kursów i szkoleń oraz nadanych certyfikatów,
 • tłumaczenia dokumentów sprowadzanych do Polski samochodów, przyczep i motocykli (dowody rejestracyjne, umowy kupna-sprzedaży, zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu, zaświadczenia ubezpieczeniowe).
 • tłumaczenia przysięgłe umów i oświadczeń oraz innych dokumentów regulujących zobowiązania pomiędzy firmami,
 • tłumaczenia przysięgłe faktur i umów handlowych,
Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości jedna strona tłumaczenia przysięgłego liczy 1125 znaków ze spacjami. Poza przetłumaczeniem tekstu tłumacz musi opisać również wszelkie pieczęcie, znaki graficzne oraz podpisy znajdujące się na dokumencie. Dlatego często zdarza się, iż z jednej strony dostarczonej do tłumaczenia powstaje więcej stron tłumaczenia przysięgłego. Aby upewnić się co do liczby stron po przetłumaczeniu tekstu, najlepiej przesłać plik do wyceny.
 • Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce reguluje Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2702), która obowiązuje od dnia 27 stycznia 2005 roku.
 • Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych za czynności na rzecz organów państwowych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Lista wszystkich tłumaczy przysięgłych w Polsce znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Według ustawy tłumaczem przysięgłym może zostać osoba fizyczna, która:

1. ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ? stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
2. zna język polski;
3. ma pełna zdolność do czynności prawnych;
4. nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
5. ukonczyla magisterskie studia wyższe na kierunku filologia lub ukończyla magisterskie studia wyzsze na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tlumaczenia, odpowiednie dla danego jezyka;
6. zlozyla z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej "Egzaminem na tłumacza przysięgłego".

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Egzamin przeprowadzany jest przed Państwowa Komisja Egzaminacyjną pod patronatem Ministra Sprawiedliwosci i składa się z dwóch czesci: tlumaczenia z jezyka polskiego na jezyk obcy oraz z jezyka obcego na jezyk polski. Egzamin uwaza sie za zdany w przypadku uzyskania pozytywnych ocen z obu czesci. Więcej dokladniejszych informacji na ten temat w linku iq.

Tłumacz przysięgły, który nabył uprawnienia do wykonywania zawodu i został wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, składa wobec Ministra Sprawiedliwości ślubowanie wg następującej roty:

"Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy państwowej i innej tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując sie w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową".


Zbiór przepisów prawnych
regulujących pracę tłumacza przysięgłego

 • Opodatkowanie VAT usług tłumaczy przysięgłych. Pismo Ministerstwa Finansów z 31 sierpnia 2000r.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1987 r. w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1983 r. w sprawie wynagradzania biegłych (tłumaczy) z zakresu daktylologii
 • Inne szczegółowe informacje na ten temat, a także stawki za tłumaczenia na inne języki, można znaleźć na stronie Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych tepis. Tu znajdziemy listę członków towarzystwa według lokalizacji umożliwiającej szybkie odszukanie właściwego tłumacza.

  A tak wyglądają przykładowe strony internetowe tłumaczy przysięgłych zawierające numer licencji i członkowstwo TEPIS.

  IQ
  IQ
  iq

  Nasze firmowe IQ.Linki, umieszczone na tej stronie służą do ilustracji przykładów podanych w danym artykule. Data ostatniej aktualizacji: październik 2014 r.
  W przypadku stwierdzenia niezgodności z podanymi faktami prosimy o nadesłanie sprostowania poprzez nasz arkusz kontaktowy lub wniesienie swoich komentarzy na stronach naszego FORUM
  Copyright 2009-2014 ? IQ-arius Translatoryczny. Tłumaczenia internetowe. Wszystkie teksty wyrażają opinie ich autorów.
  scroll back to top
   
  Usługi VoIP


  Copyright © IQ-aurius. Created by New Media Creation Group